• چاپ ایماژ

طراحی آگهی چاپ ایماژ، ستاره ای متفاوت در منظومه چاپ (آگهی روی جلد صنعت چاپ)