• طرح پیشنهادی بسته بندی خرما
  • طرح پیشنهادی بسته بندی خرما
  • طرح پیشنهادی بسته بندی خرما
  • طرح پیشنهادی بسته بندی خرما

بسته بندی خرمای صادراتی با الهام از طرح پته کرمان