• نمای کامل لوگو

طراحی لوگوی نخستین کنگره روبات های متحرک ایران