• مرکز ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران
  • مرکز ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران

کارت تبریک سال نو با استفاده از بافت های گیاهی، جانوری، سلولی