• طراحی لوگو برنامه ملی ساخت افزایشی
  • طراحی لوگو موسسه ساخت افزایشی ایران (IADMAN)
  • طراحی لوگو موسسه ساخت افزایشی ایران (FABLAB)

طراحی لوگو موسسه ساخت افزایشی ایران (IADMAN)