• پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع

طراحی پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع